Het VeenLanden College kent een open overleg-structuur. Onderwijskundige zaken worden in de teams besproken. De formele afhandeling van onderwijskundige en organisatorische zaken vindt plaats in overleg met de medezeggenschapsraad. Naast dit school-organisatorische overleg vindt er regelmatig overleg plaats met de ouderraad. De medezeggenschapsraad is één raad voor beide locaties. De raad is samengesteld uit alle geledingen van de school: personeel, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van beide locaties.

De raad vergadert enkele malen per jaar over voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag van de school. De raad heeft advies- of instemmingsrecht over een aantal zaken die in het medezeggenschapsreglement duidelijk omschreven zijn.

Dit reglement ligt op het secretariaat ter inzage. Het e-mail adres van de MR is mr@hetvlc.nl.

In de MR hebben zitting:

  • Voorzitter: Tamara Scheers: srs@hetvlc.nl
  • Personeelsgeleding: Renske Fengler, Johan Kroon, Waldo Jansen, Steven Lameris,
    en Frans van Straaten
  • Oudergeleding: Marc Hoornweg, Yolande Bakker en Bertien Tweehuijsen,
  • Leerlinggeleding: Laura Austin (MA5), Lenny Burgmeijer (MA5), Amber van der Horst (MA5)

De school maakt deel uit van de Stichting Ceder  Groep. Daarmee zijn een aantal bevoegdheden op centraal niveau gelegd en heeft Stichting Ceder een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Vanuit het VLC is Steven Lameris afgevaardigd in de GMR.