Het leef- en leerklimaat van de school is gebaseerd op onze christelijke identiteit. Vanuit die achtergrond hechten we veel waarde aan betrokkenheid, zorg, respect en aandacht voor elkaar en voor je omgeving. Daarbij hebben we een scherp oog voor jou als persoon en staan begrippen als veiligheid en duidelijkheid centraal.

Respect

Je aanvaardt de ander zoals hij is en respecteert zijn geloof, zijn achtergrond en zijn manier van leven. Respect betekent niet dat je tegen iemand opziet, of iemand als voorbeeld neemt, maar dat je aanvaardt dat iemand anders is dan jij bent. We spreken met elkaar af dat:

 • Je geen enkele vorm van (verbaal) geweld gebruikt.
 • Je geen beeldmateriaal maakt van anderen waarbij de privacy geschonden wordt.
 • Je niet pest; het je niet houden aan deze bovenstaande drie afspraken kan leiden tot schorsing of verwijdering.
 • Je kleding draagt die geen aanstoot geeft en die de onderlinge (verbale/non-verbale) communicatie niet belemmert.
 • Je in het klaslokaal geen jas, (capuchon) muts of pet draagt.
 • Je de dagopening en vieringen respecteert.
 • Je de aanwijzingen van het personeel opvolgt.

Veiligheid

Je hebt recht op een veilige leeromgeving. We spreken met elkaar af dat:

 • Je geen alcohol, drugs en vuurwerk meeneemt en gebruikt in en om de school.
 • Je geen wapens(waaronder ook laserpennen) mee naar school neemt.
 • Het je niet houden aan deze bovenstaande twee afspraken kan leiden tot schorsing of verwijdering en tot een melding bij de politie.
 • De schoolleiding, eventueel in samenwerking met de politie, zich het recht voorbehoudt op een periodieke controle op de inhoud van de kluisjes.
 • De school geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor schade aan en diefstal van eigendommen van leerlingen.
 • Als je schade veroorzaakt aan eigendommen van school, de schade op jouw kosten wordt hersteld.
 • Je niet rent, stoeit of schreeuwt in de school.
 • Je niet in en om de school speelt om geld.
 • Je niet in en om het schoolgebouw rookt.
 • Je niet iets over de balustrade of in het trappenhuis gooit.
 • Je niet in de fietsenstalling en garderobe verblijft.
 • Je niet eet, drinkt en snoept in de lokalen.

Betrokkenheid en duidelijkheid

Je hebt recht op betrokkenheid en duidelijkheid. We spreken met elkaar af dat:

 • Je aan vieringen, excursies, sportieve en culturele activiteiten meedoet. Als een leraar ziek is, de toets wordt afgenomen door een andere docent. Is dit niet mogelijk, dan maakt de lesgevende docent een nieuwe toets-afspraak.
 • Als een docent nog niet aanwezig is bij het begin van de les, de klas rustig blijft wachten op de gang. Eén vertegenwoordiger van de klas informeert bij de roostermaker of de teamleider.
 • Je op de hoogte bent van de roosterwijzigingen die wij op de monitor zetten en bekend maken via de website.
 • Je op de hoogte bent van informatie die verstrekt wordt via magister en schoolmail.
 • Je toestemming vraagt aan de rector voor zaken die buiten het normale schoolprogramma vallen.
 • De personeelskamer en de vak-sectiekamers voor het personeel zijn.

Aandacht voor elkaar en voor je omgeving

Je hebt recht op een omgeving waarin je jezelf kan zijn en waarbij er aandacht is voor iedereen. We spreken met elkaar af dat:

 • Je de mobiele telefoon, geluidsdrager en elektronische agenda tijdens de lessen buiten werking in je tas bewaart. Dit betekent dat deze tijdens de pauzes en in tussenuren gebruikt mogen worden.
 • Je alleen individueel gebruik maakt van je geluidsdrager.
 • Het je niet houden aan deze bovenstaande twee afspraken leidt tot inname waarna het ingenomen apparaat om 16.25 uur opgehaald kan worden bij de administratie.
 • Je ervoor zorgt dat het in en om de school schoon blijft.
 • Je in de pauzes in de daarvoor bestemde ruimtes verblijft.

De rector beslist in gevallen waarin de regels en bepalingen niet voorzien. Bovenstaande schoolafspraken gelden ook bij door de school georganiseerde reizen, evenementen e.d.