Missie

Het is onze taak om leerlingen kwalitatief hoogstaand algemeen vormend onderwijs te bieden en voor te bereiden op een vervolgstudie en deelname aan de maatschappij van de toekomst. Uitgangspunt daarbij is dat wij ons deel van de opvoedende taak uitvoeren, in samenspraak met de ouders van de leerlingen. School is een leergemeenschap. Naast kennisoverdracht en het uitdragen van normen en waarden is de aandacht voor de manier van leren een belangrijk aspect van ons onderwijs. In de snel veranderende maatschappij is een ‘education permanente’ onontbeerlijk. Wij vinden de individuele ontplooiing van de leerling belangrijk en dat geldt ook voor hoe hij of zij optreedt in de gemeenschap. Daarom hechten we belang aan een ontwikkeling van sociale vaardigheden bij leerlingen. De gedeelde verantwoordelijkheid met ouders nemen wij serieus. Naast de ouderraad, die een belangrijke plaats inneemt, zijn er klankbordgroepen voor ouders waar we ervaringen, ideeën en suggesties kunnen uitwisselen.
Het leef- en leerklimaat van de school is gebaseerd op onze christelijke identiteit. Vanuit die achtergrond hechten we veel waarde aan betrokkenheid, zorg, respect en aandacht voor elkaar en voor de omgeving. Daarbij hebben we een scherp oog voor de leerling als persoon en staan begrippen als veiligheid en duidelijkheid centraal. Van de leerling verwachten we de wil en de inzet om (leer)doelen te bereiken.

Visie

Wij willen inspelen op de basisbehoeften van leerlingen. Een veilige leeromgeving; de mogelijkheden om zelf keuzes te maken; je gezien en gehoord te voelen en anderen te laten zien wat je kunt, bevorderen het leren. Binnen deze pedagogische ‘setting’ willen we leerlingen opvoeden tot het nemen van verantwoordelijkheid, hen voorbereiden op de maatschappij en hen kansen geven zich te ontplooien. Leerlingen leren door te denken en te doen, door actief met de lesstof om te gaan en samen te werken met anderen. Op school vinden een gepersonaliseerde leeromgeving belangrijk, waarvan onder andere GO-VLC een uiting is. We streven ernaar om van het leren op school meer te maken dan alleen het volgen van lessen. We stimuleren leerlingen mee te doen met onze activiteiten op het gebied van cultuur en sport.